REGULAMIN ZAWODÓW WĘDKARSKICH

Powiadom znajomego:

REGULAMIN

SPORTOWYCH ZAWODÓW WĘDKARSKICH  KOŁA PZW NR 72 ZAMET

                                                                       § 1

Postanowienia ogólne

1.       Organizatorem zawodów sportowych Koła PZW nr 72 Zamet, jest Zarząd Koła PZW nr 72 Zamet . 

2.       Regulamin zawodów dotyczy wszystkich zawodów, zwanych dalej zawodami wędkarskim, w dyscyplinach: spławikowej, feederowej, spinningowej, muchowej, podlodowej i karpiowej oraz w dyscyplinie rzutowej, uwzględnionych w Terminarzu   imprez sportowych na dany rok.

3.       Zawody wędkarskie przeprowadzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego (ZOSW) w poszczególnych dyscyplinach. Wszystkie wyjątki względem ZOSW będą opisane w komunikacie do poszczególnych zawodów.

4.       Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za formę i przebieg zawodów.

 

§ 2

Czas trwania zawodów

1.       Wszystkie informacje dotyczące harmonogramu godzinowego zawodów będą zawarte w komunikacie poszczególnych zawodów i na stronie koła.  

 

§ 3

Cel i zadania zawodów:

1.       Popularyzacja wędkarstwa i sportu wędkarskiego nie tylko wśród dzieci i młodzieży jako   formy czynnego wypoczynku i aktywnego obcowania z przyrodą.

2.       Krzewienia kultury fizycznej i współzawodnictwa sportowego.

3.       Kształtowanie postaw sportowca  oraz ochrony środowiska.

4.       Propagowanie dbałości o środowisko naturalne.

 

§ 4

 Zasady przyjmowania zgłoszeń uczestników zawodów

1.       W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy zgodnie z komunikatem poszczególnych zawodów.

2.       Zgłoszenia przyjmowane będą za pomocą SMS lub whatsapp pod numerem 609 041 890.

3.       Zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko uczestnika.

4.       Organizator ma prawo do odwołania zawodów, jeżeli nie zostanie zgłoszona minimalna liczba uczestników określona w komunikacie zawodów, wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne lub inne prawne ograniczenia dotyczące organizacji zawodów.

5.       Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i zgodą na publikację i wykorzystanie wizerunku za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych.

 

 

§ 5

Zasady przyznawania nagród

1.       Klasyfikacja końcowa w zawodach zostanie ustalona zgodnie z zapisami ZOSW oraz komunikatem zawodów.

2.       Dodatkowo w zawodach Grand Prix   lub towarzyskich mogą być przyznawane nagrody   rzeczowe.

3.       Ustalenie wartości i ilości nagród należy do organizatora.

4.       Ilość nagród nie może przekroczyć 70% liczby uczestników (dotyczy każdej kategorii wiekowej).

5.       Dodatkowo dla wszystkich uczestników zawodów mogą zostać wręczane drobne upominki.

6.       Wręczenie nagród nastąpi w dniu zakończenia zawodów na uroczystym ogłoszeniu wyników.

7.       W przypadku nieodebrania nagrody osobiście podczas zakończenia zawodów, pozostanie ona do dyspozycji organizatora.

 

§ 6

Udostępnienie regulaminu

1. Pełna treść regulaminu jest dostępna w siedzibie organizatora oraz na stronie internetowej

                                                                       § 7

Ochrona danych osobowych

1.       Dane osobowe uczestników zawodów przetwarzane będą w zakresie komunikacji z uczestnikami oraz wydania nagród zwycięzcom, w tym również poprzez publikację wyników zawodów w środkach masowego przekazu i na stronach internetowych organizatora.

2.       Zgłoszenie udziału w zawodach jest równoznaczne ze zgodą uczestnika na przetwarzanie danych osobowych jak w § 7 pkt 1 regulaminu.

 

§ 8

Postanowienia końcowe

1.       Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie tych działań uczestników zawodów.

2.       Zdobywcom nagród nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (rzeczowego, finansowego).

3.       Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność wygranej przez laureata zawodów nagrody (w tym odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady rzeczy będącej nagrodą). Odpowiedzialnym z tego tytułu jest osoba udzielająca gwarancji (sprzedawca).

4.       Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów w regulaminie, o czym musi poinformować uczestników zawodów przed procesem zapisu, a informacja o zmianach będzie zamieszczana na stronach internetowych organizatora.

5.       W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy PZW i prawa polskiego.

6.       Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z niniejszym regulaminem będą rozstrzygane przez Zarząd Koła PZW nr 72 Zamet, a wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z zawodami będą rozstrzygane przez sędziego głównego zawodów.

7.       Szczegółowe przepisy organizacji zawodów mistrzowskich określone są w ZOSW dla poszczególnych dyscyplin

 

 

Menu